Úvod

Nikdy bychom neměli přestat zkoumat; na konci všech bádání se dostaneme na začátek a konečně ho pochopíme.
T. S. Elliot

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do funkce rektora naší alma mater jsem měl tu čest nastoupit v únoru v roce 2014. Jsem rád, že po více než třech letech mohu říci, že je o Univerzitě Karlově více slyšet ve veřejném prostoru, že se díky svým odborníkům a vědeckým týmům nejen prezentuje skvělými vědeckými výsledky, ale že též zaujímá a vydává kvalifikovaná odborná stanoviska k nejrůznějším tématům a problémům, že zkrátka i nadále přesvědčuje veřejnost o tom, že vzdělání a vědomosti jsou statkem nezcizitelným a že vzdělaný člověk je méně ovlivnitelný jakoukoli demagogií a různými extrémními názory, jichž jsme v naší společnosti bohužel čím dál častěji svědkem. 

Ve středověku byly univerzity místem, kam se panovníci chodili radit, neboť je vnímali jako centra vzdělanosti, a úzce s nimi spolupracovali. Jsem rád, že společnost začíná – alespoň verbálně, když už ne ekonomicky – univerzity opět vidět touto optikou. Zdá se mi, že přichází doba, kdy slovo učenců a intelektuálů opět nabývá na významu. Někteří politikové se  s kolegy z akademické obce stále častěji setkávají a diskutují s nimi i o oblastech, které třeba přímo nepatří jejich rezortu, tj. o školství, zdravotnictví, kultuře a vědě. Na Univerzitu Karlovu navíc přijíždí řada významných osobností z celého světa, skvělých vědců – lékařů, ekonomů, filozofů a dalších, kteří přispívají k růstu její prestiže na mezinárodním poli. Jsem tomu rád a doufám, že tento trend bude i v budoucnu pokračovat.

Dne 20. října 2017 jsem byl Akademickým senátem UK zvolen kandidátem na funkci rektora pro období let 2018-2022. Všem, kteří podpořili moji volbu, děkuji za důvěru a podporu a těším se na další spolupráci se svými kolegy ve prospěch naší univerzity. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych Vás ujistil o tom, že budu i nadále pokračovat v realizaci programu, který jsem předložil při své volbě, a že budu ze všech sil dbát o naplňování Dlouhodobého záměru univerzity, a, obecně řečeno, o to, aby se naší univerzitě dařilo i v dalších letech co nejlépe.

                                                                                                                                                             prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy